BİLGİ SAYFALARI

Kiralama Koşulları

Kiralama Koşulları

EHLİYET VE YAŞ
Kiracının kira sözleşmesi sırasında A,B,C,D grubu araçlar için yerli veya geçerli uluslararası ehliyete sahip olması ve 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.Ayrıca ehliyet en az 3 yıllık olmalıdır.

KİRALAMA SÜRESİ

ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

Bu sözleşmede belirtilen aracı kiraya veren “Çeliks Tur.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti - Smile Rent a Car”. “Kiralayan”, kira karşılığında kullanmak üzere olan “Kiracı” olarak adlandırılacaktır. 

GENEL KOŞULLAR 

1- Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir. 

2- Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

a.)T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
b.)Başka bir aracı veya romorkü çekmekte veya itmekte
c.)Yarış hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda
d.)Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda
e.)Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında,
f.)Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,
g.)Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada

3- Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 22 yaşını doldurmuş olması, en az iki yıllık, geçerli ehliyetini ibrazı gerekir. 

4- Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

5- Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüd eder.

6- Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. 

7- Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür. 

8- Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakten ve defaten ödenir.

9- Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir. Olası trafik cezaları vs. giderler ilk planda KİRALAYAN tarafından ödenecek olup bu cezaların takibi ve ödenmesi ile ilgili hizmet bedeli karşılığı olarak ceza bedellerine % 25 hizmet bedeli eklenerek KİRACI’ya fatura edilecektir.

10- Kiracı; aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir. 

11- Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz. 

12- Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz. 

13- Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. 

14- Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır. 

15- Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder. 

16- Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın. Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir. 

17- Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. 

18- Aracın yakıt ücreti kiracıya aittir. 

19- BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı: kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna baş vurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir. 

20- TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralaya aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etmemiş durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar,Smile Rent A Car ’a bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir. 

21- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür. 

22- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Manavgat Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir. 


23- ÖDEME: Kiracı: geçerli fiat tarifesindeki kira bedelleri ile bahsi geçen vergi ve diğer masrafları online ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ile gerçekleştirir. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozit alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir.

Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile itiraz kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir.

Olası gecikmeler durumunda:
• 1 saat ve üzeri gecikme durumunda, o an geçerli olan araç kiralama bedelinizin 1/3’ü
• 2 saat ve üzeri gecikme durumunda, o an geçerli olan arac kiralama bedelinizin 2/3’ü
• 3 saat ve üzeri gecikme durumunda ise, ilgili gün geçerli olan bir günlük kira bedeli sözleşmenize eklenerek, tahsilat kredi kartınızdan yapılacaktır.

24- Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayan' a bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli otoyol geçiş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksikliklerin bu karttan tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

25- Yaklaşık kira tutarının %30 fazlası, kiralama başında peşin alınır. Geçerli kredi kartı sahiplerinde bu koşul aranmaz. Fiyatlarımızda K.D.V Dahildir. İptal durumunda peşin alınan %30 tutar, kiralayan tarafından iptal bedeli olarak gelir kaydedilir; iade edilmez.

SİGORTA

A) Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. 

Bu hallerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı halleri dahilinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

Muafiyetli Kaza Sigortası
Araçlarda hasar olması halinde, kiralayan kişi araç grubuna göre değişen tutarlarda maddi zararları ödemekle yükümlüdür. Her araç kiralamada uygulanan muafiyetli kaza sigortası; 200 € ve üzeri hasar ve zarar durumlarında trafik ve alkol raporu ibraz etmek koşulu ile araç grubuna göre değişen tutarlarda sigorta limitleri dahilinde maddi zararları kapsamaktadır. 200 €’ye kadar olan hasar ve zararlar teminat dışındadır. 


A) Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlem kalma ücretinden itirazsız sorumludur. 

B) Ancak: kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet primini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur. 

a- Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.

b- Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.

c- Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

d- Çalınma halinde, kiracı, derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

f- LASTİK YARILMALARI, CAM - FAR KIRILMALARI, STEPNE VE RADYO - TEYP ALINMASI VE KULLANIMINDAN DOGABİLECEK HASARLAR SİGORTA KAPSAMI DISINDADIR.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

1- Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar 
2- Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu 
3- Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar
4- Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar 
5- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar 
6- Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar 
7- Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar
8- Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,
9- Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar 
10- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar 
11- Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar 
12- Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler 
13- Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur. 
14- Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir. 

Kiralamanıza ait rezervasyon talepleri ofislerimiz ve rezervasyon merkezimiz tarafından garantili bir şekilde temin edilir. Kiralama esnasında sizi rahat ettirecek tüm ek ürünlerimizi ( Navigasyon, hgs, Bebek koltuğu vs.) ofislerimizden kiralama sırasında ek ücret karşılığında teslim alabilirsiniz.

Günlük kiralama hizmetlerimizden yararlanmak için 0 242 753 27 15 numaralı Side merkez Ofisimizi arayabilir, www.smilerentacar.com adresinden veya araç kiralama ofislerimizden herhangi birisine uğrayarak bilgi alabilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz. Araç kiralamadan önce yaptırdığınız rezervasyon size araç garantisi sağlayacaktır.

Araç kilometre sınırları; Araç gruplarımızın günlük (400 KM) aylık (3500 KM) kiralama bazında kilometre limitleridir. Belirtilen kilometre aşım durumlarında kilometre başına 0,20 TL ekstra bedel tahsil edilmektedir.